Version française   |  Tiếng Việt

  Sống và Tâm-Linh - Vài Tác-phẩm của

Ông TỊNH MẶC  ĐẶNG TRINH KỲ

(ĐẶNG PHÁC)

1908 - 2005

hoa-sen.gif

Tác-phẩm giới-thiệu phổ-biến Phật giáo

- Sách việt-ngữ : Đường vào ánh sáng Đạo Phật  (111 trang - 1958, 1961, in lại 1984, 1990) - tác-phẩm này của ông Tịnh Mặc Đặng Trinh Kỳ đã được Thượng-tọa  Thích Thiện-Hòa, Giám-Đốc Phật-Học-Đường Nam-Việt chứng minh (1958) : PDF toàn bản tải về miễn phí : Sơ-mục : Đạo Phật, giáo-lý – Lý Nhân-qủa – Lý Vô-thường, Vô-ngã – Lý Chân-Không – Phương-pháp tu-hành – Phật lịch sử Thích-Ca Mâu-Ni – Phật A-Di-Đà – Tịnh Độ –  Niệm Phật  – Tu-Học.

- Sách pháp-ngữ : - Pour comprendre le Bouddhisme (1990) : tác phẩm giới-thiệu đạo Phật  (26 trang)  : toàn bản miễn phí.
                                    - Le Bouddhisme , voie vers la Lumière (Chùa Khánh Anh, Bagneux, Pháp-quốc, xuất-bản - 1994) do tác-giả dịch từ tác-phẩm việt-ngữ "Đường vào Ánh Sáng Đạo Phật"  (92 trang) PDF toàn bản  tải về miễn phí.
                                   - Quelques commentaires sur l'image du Bồ-Tát Di-Lặc (le Bouddha à venir) : Bàn- luận ( 9 trang) về hình ảnh  Bồ-Tát Di-Lặc, hình-ảnh theo truyền-tục thường-dân vài nước Á-Đông (Việt-Nam, Trung-Quốc,...)

Tác phẩm giới-thiệu Subud

Sách việt ngữ : "Subud là gì ?" (tác-phẩm soạn tập-thể -Viet Nam, 1963) : PDF toàn bản tải về miễn phí
                            "Tìm Hiểu Subud" Roosman Marti & Đặng Phác (1969 - không còn).
(Subud không phải là một Đạo hay một Tôn-Giáo mới. Subud là một phưong-pháp tu-tập nghĩa là một pháp-môn để người tập có thể tiến trên con đường Đạo của mình vẫn theo. Phương-pháp tu-tập này thanh-lọc con người cả về thân, tâm và trí.)

Tác-phẩm khác

  - "Le nantissement des personnes dans l'ancien droit annamite" : Luận-án Luật-khoa Tiến-Sĩ  (nhà Xuất-bản: F. Loviton,  Paris, 1933) . Đã được nhà xuất-bản Domat-Montchrestien in lại  ( Paris, 1933) với tên sách "L'engagement des personnes en droit annamite" .  

 - Tác-phẩm tự-truyện, bản thảo pháp-ngữ (2001, không xuất-bản)
 

Nhận-xét và trang liên-kết


hoa-sen.gif

 

Về từ authentique dùng trong địa chỉ trang web này http://authentique.free.fr : xin mời đọc bài khảo cứu của ông Hồ Mạnh Trung : "L’authenticité humaine dans les cultures chinoise et vietnamienne. Etude des notions de Zhēn rén [Chân nhân] : Humain véritable et de Chéng [Thành] : Sincérité, perfection humaine." Tóm tắt nơi đây