Mấy lời Trần thuyết 

Chương 1-2.PDF

Chương 3-4.PDF

Chương 5.PDF

Chương 6.PDF

Trở về trang chủ    Trang liên-kết    Retour page accueil


ĐƯỜNG VÀO ÁNH SÁNG ĐẠO PHẬT

Tác-giả:  TỊNH MẶC  ĐẶNG TRINH KỲ

Tác-phẩm giới-thiệu phổ-biến Phật giáo (111 trang - 1958, 1961, in lại 1984,1990, ...) 

Tác-phẩm này đã được Thượng-tọa Thích Thiện-Hòa, Giám-Đốc Phật-Học-Đường Nam-Việt chứng minh (1958)

Sách toàn bản trình bày theo dạng PDF tải miễn phí

hoa-sen

YẾU MỤC

Trang
Mấy lời trần thuyết
Chương nhất : Đạo Phật là gì ? 11
     Lý Nhân-quả. 13
     Lý Vô-thường, Vô-ngã. 19
     Lý Chân-Không. 26
Chương hai : Các phương pháp tu hành  30
    a) Nhân-Thừa.
        Tam-qui.
        Pháp ngũ giới.
36
    b) Thiên-Thừa.
        Pháp Thập thiện nghiệp.
38
    c) Thanh-văn Thừa.
        Tứ diệu Đế.
40
    d) Duyên-giác Thừa.  
       Pháp Thập-nhị nhân-duyên.
45
    e) Bồ-tát Thừa.
       Pháp Lục-độ Ba-la-mật
47
Chương ba: Phật là ai? Bồ-Tát là Ai? 59
    Tại sao thường niệm Phật A-Di-Đà. 63
    Tại sao thường niệm các vị Đại Bồ-Tát. 65
Chương bốn  : Niệm Phật 71
    Ích-lợi của niệm Phật. 72
    Cách niệm Phật. 73
    Niệm lần tràng 76
    Lễ Phật. 78
Chương năm : Đạo Phật Không còn gì cao hơn. 80
    Đạo Phật là Đạo của lý-trí sáng suốt và thực-tế. 80
    Đạo Phật là Đạo đại bình đẳng. 87
    Đạo Phật là Đạo đại từ-bi. 89
    Đạo Phật là Đạo đại dũng. 90
    Đạo Phật là Đạo tích-cực hoạt-động 91
    Đạo Phật là Đạo đại tự-do. 95
Chương sáu : Tu học. 101
    Nghĩa của chữ tu. 101
    Ai ai cũng tu được cả. 102
    Học thế nào ? 104
    Học phải tu (hành). 105
    Các loại Kinh-điển. 106
    Cách đọc Kinh cho có lợi-ích. 108
    Sự cần-thiết của ý-chí và tự-lực. 109


Bìa sách 1961 Đường vào Ánh Sáng Đạo Phật  Bìa sách 1990 Đường vào Ánh Sáng Đạo Phật