Retour  |  Trở về                     


M. Đặng Trinh Kỳ
(07/07/1908-10/02/2005)
Mme Đặng Trinh Kỳ (Srigati), née Trần Thị Nhung (23/02/1911-08/04/2006)         
Photo de M.& Mme Đặng Trinh Kỳ en 2002 :

  Photo-M&Mme Dang-Trinh-Ky